UvA logo De Nederlandse Leeuw
Een gids voor biografische gegevens van Nederlanders
link naar de index van de Nederlandse Leeuw

De titelbeschrijvingen zijn in de meeste gevallen direct overgenomen uit diverse bestanden, en dus niet uniform. Als niet duidelijk is om wat voor naslagwerk het precies gaat, is een korte annotatie toegevoegd.

Bij elke titel staat de signatuur van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vermeld:


11 Theologie /godsdienstwetenschappen
algemeen
Bewust-Joodse Nederlandse vrouwen : veertien portretten / Henriette Boas. Kampen : Kok, cop. 1992. - 183 p. : portr. Uitg. i.s.m. de Van Witsen-Stichting.
ISBN 90-242-6644-0
*UBM: RON 3841
*Ros.St
Biografische informatie over joodse vrouwen, werkzaam op joods terrein in Nederland, geboren tussen 1883 en 1913. Het betreft de volgende vrouwen: Ella Edersheim-Levenbach, Carolina Eitje , Sophie E. van Emde, S.R. Italie-Hausdorff, Ina M. Kisch-Houthakker, Henny Kohnstamm-van Voolen, Mirjam de Leeuw-Gerzon, Elisa Mendes da Costa-Vet, Betty Poppers-Prins, Ida van Raalte-Simons, Perla van Rijk-Keller, Adolphine Schwimmer-Vigeveno, Betsy Vromen-Snapper en Pauline A. van WitsenVomberg.

Biografisch lexicon voor de geschiedenis van het Nederlandse protestantisme / redactie: D. Nauta, voorzitter [et al.]. Kampen, Kok, 1978-..... .. dl.
Verschenen:
Dl. 1. 1978. 441 p. (2e dr. 1983)
Dl. 2. 1983. 488 p.
Dl. 3. 1988. 427 p.
Dl. 4. 1998. 494 p.
Dl. 5. 2001. 608 p.
ISBN 90-242-4461-7
*Menn. Zl.: 12 D
*Hss-zaal: 1 c 34

Biographisch woordenboek van Oost-Indische predikanten / door C.A.L. van Troostenburg de Bruijn. Nijmegen : Milborn, 1893. 521 p.
*UBM: P 73-140
*Mennon.Zl

Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland, onder red. van J.P. de Bie (et al.). 's-Gravenhage: Martinus Nijhoff, (1919-). 6 dl;
I. A-B. II. C-E. III. F-Heyden. IV. Heyden-Klerk. V. Kleyn-Leyendecker. VI ,afl.1. Liefde-Linden van Spranckhuysen.
Nieuwe titeluitg. resp. voortz. van "Het protestantsche vaderland. Biographisch woordenboek van protestantsche godgeleerden in Nederland."
(Het origineel verscheen te Utrecht bij Kemink en Zoon in afl.; 1e afl. 1903.).
Publikatie gestaakt na afl.29 (=VI,1).
*UB: Informatiecentrum: 280.40 R
*Zaal Boekh: Kast 27E (2553)
*Theol.Zaal
*Piersonkamer

Figuren en thema's van de Nadere Reformatie. Kampen : De Groot Goudriaan, cop. 1987. 87 p. : ill.
Dl. 1: Enige figuren / T. Brienen ... [et al.]. Met lit. opg., reg.
ISBN 90-6140-301-4
*Menn.Zl.

De nadere reformatie en het gereformeerd piëtisme / T. Brienen ... [et al.].
's-Gravenhage : Boekencentrum, cop. 1989. 358 p. Met lit. opg., reg.
ISBN 90-239-1070-2 geb.
*Menn.Zl.

In den Reveilkring / door Everard Gewin. Baarn : Hollandia-Drukkerij, 1920.
213 p. : ill. (Historische karakters) Met reg.
*UBM: 2772 E 14
*Reveilarch
Portretten van enkele belangrijke vertegenwoordigers van het Nederlandse Réveil (Mw. Groen van Prinsterer, Capadose, Da Costa, De Clerq).

Lijsten der Utrechtsche prelaten voor 1300/ bew. door C. Pijnacker
Hordijk. Groningen: Van der Kamp, 1911. 117p.
Eerder verschenen in: Nederlandsch archievenblad, XX,1,2.
*UBM: 978 H 23
*UBM: Br.549-9
Chronologisch overzicht van Utrechtse bisschoppen, proosten, dekens en abten tot 1300.

Nederlandse bischoppen sinds 1853: overzicht van de Nederlandse bisschoppen sinds de invoering van de bisschoppelijke hiërarchie in 1853. Hoofdstuk uit Beknopte geschiedenis van het Nederlands katholicisme in de negentiende en twintigste eeuw van het Katholiek Documentatie Centrum.

Predikanten en oefenaars : biografisch woordenboek van de Kleine Kerkgeschiedenis / Redactie Bibliotheek van de Kleine Kerkgeschiedenis, [A. Bel ... et al.]. Houten : Den Hertog, 1988 - 1999. ill.
5 dl. Met lit. opg.
*Menn.Zl.

Profeten en hun vaderland : de geografische herkomst van de gereformeerde predikanten in Nederland van 1572 tot 1816 / Frederik Angenietus van Lieburg. [Zoetermeer] : Boekencentrum, 1996. 399 p. : ill., tab., krt. Met suppl.: Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816. Dl. 1: Predikanten. Proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam. Met lit. opg., reg. Met samenvatting in het Engels en Duits.
ISBN 90-239-0928-3
*UBM: N96-879

Quisque suis viribus, 1841-1991 : 150 jaar theologie in dertien portretten / onder red. van R.B. ter Haar Romeny en Joh. Leiden : Collegium Theologicum c.s. "Quisque suis viribus", 1991. 291 p. : ill.
Stichting Nicolette Bruining Fonds. Lit.opg.
ISBN 90-800683-1-4
*UBM: H 91-2485
Dertien portretten van leden uit de eerste honderd jaar van het Leidse theologische Collegium: F.L. Rutgers, W.Bax, W.H. Kosters, G.Wildeboer, F.Pijper, B.D. Eerdmans, O. Noordmans, G.A. van den Bergh van Eysinga, J.N. Bakhuizen van den Brink, O. Noordenbos, M.A. Beek, J. de Graaf, J.M. de Jong. De portretten zijn opgetekend door dertien hedendaagse leden.

Repertorium van Nederlandse hervormde predikanten tot 1816 / F.A. van Lieburg. Dordrecht : Van Lieburg, 1996. 286 p.
Dl. 1: Predikanten. - Suppl. op: Profeten en hun vaderland.
*UB: Informatiecentrum: 284.20R
*Menn.Zl.

RK "Wie is dat?" : biografisch lexicon van bekende Nederlandsche Roomsch-Katholieke tijdgenooten. Leiden : Dieben, 1928.
*UB: Informatiecentrum: 920 R
"...alle R.K. Nederlanders, die op een of ander gebied op den voorgrond treden of van zich doen spreken."

Vier vrienden / J.J. Buskes.- Apeldoorn : Semper agendo, [1971]. 152 p.
ISBN 90-6086-551-0
*UBM: P 72-870
Over vier vrienden, die, elk op hun eigen wijze, in conflict kwamen met de kerkelijke wereld. Hun portretten worden getekend tegen de achtergrond van de gereformeerde en anti-revolutionaire wereld van voor, in en na WO II. Het betreft: Hendrik Mattheus van Randwijk 1909-1966, Fedde Schurer 1898-1968, Willem Banning 1888-1971 en Hein de Bruin 1899-1947

Voetsporen van voorgangers / C.G. Bos ; [uitg. in samenw. met de Bond van Verenigingen van Gereformeerde Vrouwen]. - Groningen : Vuurbaak, 1982-.... - dl.
II. - Groningen : De Vuurbaak, cop. 1983. - 161 p. Met lit. opg. ISBN 90-6015-564-5
*Mennon.Zl.

Voor edeler staat geschapen : levens- en sterfbedbeschrijvingen van gereformeerde kinderen en jeugdigen uit de 17e en 18e eeuw / L.F. Groenendijk, F.A. van Lieburg. Leiden : Groen, 1991. 199 p. : ill. Met reg.
*UBM: H 92-847
Oorspronkelijke teksten, voorzien van uitgebreid commentaar

regio
Sinds de reductie in Stad en Lande van Groningen: biografisch-genealogisch lexicon van de predikanten, die sinds 1594 de Gereformeerde en (sinds 1816) de Hervormde gemeenten tussen Eems en Lauwers hebben gediend/ W. Duinkerken.
Bedum: Profiel, 1991,92. 2 dln
*Menn.Zl.


Terug naar de begin-pagina van de Nederlandse Leeuw.