UBA Home De Nederlandse Leeuw
Een gids voor biografische gegevens van Nederlanders
link naar de index van de Nederlandse Leeuw

De titelbeschrijvingen zijn in de meeste gevallen direct overgenomen uit diverse bestanden, en dus niet uniform. Als niet duidelijk is om wat voor naslagwerk het precies gaat, is een korte annotatie toegevoegd.

Bij elke titel staat de signatuur van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vermeld:


89 Politicologie
ministers/
parlement

Biografisch Archief
Het biografisch archief van het Parlementair Documentatie Centrum (PDC) omvat gegevens over ruim 4000 personen die sinds 1796 een rol speelden (of spelen) in het landsbestuur (kamerleden, bewindslieden, bestuurders). Het archief bestaat uit elektronische dossiers. Welke groepen u precies kunt vinden in het biografisch archief: zie de informatiewijzer.

Haagse portretten : Tweede-Kamerleden, ministers, staatssecretarissen / Toof Brader en Marja Vuijsje ; [ill. Paul van der Steen]. - Nieuwe ed. - Amsterdam : Mets, 1999. - 215 p. : ill., prt. 1e dr.: 1995. - Met reg.
ISBN 90-5330-256-5
*UB : Informatiecentrum: 328.92 R
Betreft de periode vanaf 01/04/94

Homines novi : de eerste volksvertegenwoordigers van 1795 / onder red. van P. Brood, P. Nieuwland en L. Zoodsma. Amsterdam : Schiphouwer en Brinkman, 1993. - XIII, 735 p. ill. Met index, lit. opg.
ISBN 90-72872-11-8 geb. (Thesaurus, ISSN 0923-8271 ; 6)
*UBM: H94-1036
Biografische gegevens van de gekozen volksvertegenwoordigers in de gewestelijke besturen (buiten Holland en Utrecht) van na de omwenteling van 1795.

Kopstukken uit de krijgsmacht : Nederlandse vlag- en opperofficieren 1815-1955 / onder red. van G. Teitler en W. Klinkert. Amsterdam : De Bataafsche Leeuw 1997. 360 p. : foto's. ; Met lit. opg., reg.
ISBN 90-6707-438-1
*UBM: H 98-326

De Nederlandse Ministers van Buitenlandse Zaken 1813 - 1900 / M.W. Jurriaanse.
Den Haag : Leopold, 1974. - 459 p. : portr. Met index. ISBN 90-258-2396-3 geb.
*UB: Informatiecentrum: 327.20 R

De Nederlandse ministers van Buitenlandse Zaken in de twintigste eeuw / red. Duco Hellema, Bert Zeeman en Bert van der Zwan.
Den Haag : Sdu Uitgevers, cop. 1999. 347 p. : ill. (Jaarboek voor de geschiedenis van de Nederlandse buitenlandse politiek in de twintigste eeuw ; 5)
ISBN 90-12-08775-9
*UB: Informatiecentrum: 327.20 R

Onbekende raadpensionnarissen / A. de Fouw Jr. ; ingeleid door D. H. Th. Vollenhoven. 's-Gravenhage : Daamen, 1946. 209 p., [5] p. pl. : ill
*UBM: 2465 A 19
Over: Paulus Buys, Adriaan Pauw, Gaspar Fagel, Heinsius en Laurens Pieter van de Spiegel

Onze afgevaardigden, 1897-1901 : portretten en aanteekeningen. [Amsterdam], [1897]. Ongepag. : ill. ;
*UBM: Br. D g 11

Onze afgevaardigden, bevattende portretten en biographieën der leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal. -- Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1897. 305p: ill.
*UBM : 320 G 34

Onze afgevaardigden: portretten en biografieën der leden van de Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal.3e, verb. en bijgew. dr., verkiezingen 1905. Rotterdam: Nijgh & Van Ditmar, 1905. 307p: ill;
1e dr. 1897.
*UBM : 1026 G 40

Onze ministers : portretten en biografieën, in alfabetische volgorde. - [3e dr.]. Rotterdam : Nijgh & Van Ditmar, 1905. 30 p. : ill. 1e dr. 1897.
*UBM: Br. V g 1

Onze ministers sinds 1798/ samengest. door A.J.H. van Ette. -- Alphen a.d. Rijn: Samson, 1948. - 125p.
*UB: Informatiecentrum: 351.00 R

Over de doden niets dan goeds : necrologieŽn van politici / samengest. en ingel. door Martin van Amerongen. - 1e dr. - Amsterdam [etc.] : Thomas Rap, 1986. - 168 p. : ill.
ISBN 90-10-05754-2
*UBM: H 87-2222

Parlement en kiezer : jaarboekje / samengest. door J.A. Jungmann ... [et al.]. - Jrg. 1 (1911/12) - .... - 's-Gravenhage : Nijhoff, 1911-....
Verschijnt 1x per jaar.
*UB: Informatiecentrum: 328.92 R

Repertorium der Nederlandse vertegenwoordigers, residerende in het buitenland, 1584-1810 / samengesteld door O. Schutte.
's-Gravenhage : Nijhoff, 1976. XXVII, 520 p., [4] p. pl. : ill. (Rijks geschiedkundige publicatiën) Met lit. opg., index en samenvatting in het Engels. ISBN 90-247-1968-2
*UB: Informatiecentrum: 327.20 R

Uit ons parlement : portretten en schetsen uit de Eerste- en Tweede Kamer / door Frans Netscher ; met ill. van J. Holswilder. Amsterdam : Warendorf Jr., [1890]. 289 p. : ill. ;
*UBM: 2325 D 19
*UBM: 252 H
*UBM: FK 694

Volksrepresentanten en wetgevers : de politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 / A.M. Elias en Paula C.M. Schoelvinck ; met medew. van H. Boels.
Amsterdam : Van Soeren, 1991. 332 p. : ill., portr. Met lit. opg., reg.
ISBN 90-6881-018-9 geb.
*UB: Informatiecentrum: 328.92 R
*Mennon.Zl: 16 boven

Wie is wie in de Tweede Kamer. - Amersfoort : Bekking, 1969-1988.
*UBM: ZZ 173

Wie is wie in het Parlement.
Actuele biografische gegevens van leden van de Eerste en Tweede Kamer uit het huidige kabinet. Klikken op Eerste of Tweede Kamer, vervolgens op personen.

regio
De 14 burgemeesters van Apeldoorn: van 1818 tot 1993 / E. Luikens/ bew./eindred. R. Klein Overmeen. Apeldoorn: Gemeente Apeldoorn, afdeling Communicatie, 1993. 104 p: ill; .
*UBM: H 94-597

100 jaar Den Helder en het bestuur van de stad van 1890 tot 1990 / Marinus Vermooten, Wim Kalkman [tevens eindred.] ; met een voorw. van J.G. Gmelich Meyling. Schagen : Van Ketel, 1990. 227 p. : ill. ; 30 cm
ISBN 90-71186-03-2
*UBM: HG 92-76
Beschrijving van de leden van de Helderse gemeenteraad vanaf 1890 tot 1990.

De gouverneurs in de beide Limburgen, 1815-1989 / [red. J.H.M. Wieland ... et al. ; bijdragen van E.P.M. Ramakers ... et al.]. Maastricht : LGOG, 1989. 408 p. : ill. (Werken / uitg. door Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap ; dl. 11)
Uitg. b.g.v. de herdenking van 150 jaar deling van de beide Limburgen. Met lit.opg. en reg.
ISBN 90-71581-03-9
*UBM: H 75-1836
Verzameling van 31 levensbeschrijvingen van de gouverneurs der beide Limburgen.

Leden van de Raad : de Amsterdamse gemeenteraad 1814-1941 / Peter Hofland ; met medew. van Bert Hesp. - Amsterdam : Gemeentearachief Amsterdam ; [Amsterdam] : Lubberhuizen, distr, 1998. - 358 p. : ill. (Publicaties van het Gemeentearchief Amsterdam / uitg. door de Stichting H.J. Duyvisfonds ; nr. 26)
Uitg. t.g.v. het honderdvijftigjarig bestaan van het Gemeentearchief van Amsterdam. - Met lit. opg. en reg. ISBN 90-76314-10-1
* UB: Informatiecentrum: 949.23 R

politieke
stromingen/
partijen

Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland/ onder redactie van P.J. Meertens . Amsterdam, 1986-2003 9 dln: ill; . Nederlandse Vereniging tot beoefening van de Sociale Geschiedenis. Stichting tot Beheer van Materialen op het Gebied van de Sociale Geschiedenis.
I. (1986.) II. (1987.) III. (1988.) IV. (1990.) V. (1992.) VI. (1995.), VII. (1998.), VIII. (2000), IX (2003)
*UB: Informatiecentrum: 320.531 R
Bevat levensschetsen van mensen die een rol hebben gespeeld in de Nederlandse arbeidersbeweging. Het betreft niet alleen vooraanstaande communisten, vrijdenkers, anarchisten en sociaal-democraten, maar ook activisten op lokaal en regionaal niveau.
Zie ook het Digitale Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland IISG, ca. 2002

CP'86 met name genoemd / Onderzoeksgroep Kafka. - [Breda] : Papieren Tijger, cop. 1998. - 155 p. : ill., foto's. Met lit. opg., reg.
ISBN 90-6728-096-8
*UBM: H 98-1993
Biografieën leden Centrumpartij

Onstuimig maar geduldig : interviews en biografische schetsen uit de geschiedenis van de PSP / red. Paul Denekamp ... [et al.]. Amsterdam : De Bovenbouw, 1987. 256 p. : ill. ; Met lit. opg.
ISBN 90-72288-01-7
*UBM: H 88-5230

Over de doden niets dan goeds : necrologieën van politici / samengest. en ingel. door Martin van Amerongen.1e dr. Amsterdam [etc.] : Thomas Rap, 1986. 168 p. : ill.
ISBN 90-10-05754-2
*UBM: H 87-2222

Overzicht personen kleine politieke partijen
Onderdeel van het Repertorium Kleine politieke partijen, 1918-1967. Als kleine partijen worden in dit repertorium alle partijen beschouwd met uitzondering van de 'grote vijf' (na 1945) of 'zes' (voor 1940). Bij iedere partij zijn van de voornaamste personen biografische gegevens opgenomen zoals geboorte-en eventueel sterfjaar, politieke en maatschappelijke functies en de rol binnen de partij.

Nederlands-
Indië

De gezaghebbers der Oost-Indische Compagnie op hare buiten-comptoiren in Azië: door W. Wijnaendts van Resandt. Amsterdam: Liebart, 1944. 316p: krt; . (Genealogische bibliotheek, 2.)
*UBM: 2921 A 40
*UB: Informatiecentrum: 959.80 R
Betreft ruim 1000 biografische gegevens van hoofden van de verschillende gebieden der Oost-Indische Compagnie buiten "Nederlandsch Oost-Indië uit 17e en 18e eeuw.

De gouverneurs-generaal en commissarissen-generaal van Nederlandsch-Indië, 1610-1888 / historisch-genealogisch beschreven door M.A. van Rhede van der Kloot. 's-Gravenhage: Van Stockum, 1891. 355p: ill.
Bij de ex. 357 C 15 en Zaal Bibliografieën en Naslagwerken 1 losse overdr. uit "De Nederlandsche Leeuw", 1956: Aanvullingen en verbeteringen door W. Ph. Coolhaas.
*UBM : 357 C 15
*UB: Informatiecentrum: 959.80 R


Terug naar de begin-pagina van de Nederlandse Leeuw.