UvA-logo Het 'Epitome' in het Nederlands, 1583

Spieghel der werelt : gestelt in ryme door M. Peeter Heyns: waer inne letterlijck ende figuerlijck de gheleghentheyt, nature, ende aert aller landen claerlijck afgebeeldt ende beschreven wordt: niet min dienstelijck voor alle wandelaers over wech, dan het heerlijck Theatrum Abrahami Ortelij den studenten t'huys nut ende noodich is. Met een cort verhael van t'ghene dat binnen de regeringhe vanden D.Hertoghe van Anjou hier te lande gheschiedt is.
Van nieuws oversien, ghebetert, ende vermeerdert met veel schoon caerten.
T'Antwerpen, by Christoffel Plantijn, voor Philips Galle. M. D. LXXXIII.
Met 83 kaarten in kopergravure, in 1 halflederen band ; 14,5 x 19,5 cm.
Burger, Geographie en reizen p. 10 [3]; Koeman, Atlantes Neerlandici Ort 49; Sijmons, Catalogue of atlases 255; Voet, Plantin 1830.
* 1804 F 3.