UBA home

74.** (Sociale) geografie, cartografie, planologie, demografie


De collectie bestaat uit de volgende onderdelen:

* 74.00-74.29 (sociale) geografie;
* 74.30-74.49 cartografie;
* 74.60-74.79 planologie;
* 74.80-74.99 demografie.

Zie ook basiscoderubriek Aardwetenschappen (38.**).

Als geheel bevindt de collectie zich op het niveau van een onderzoekscollectie (niveau 4).74.00-74.29 (Sociale) geografie
---

OTALE omvang van de collectie: ca. 46.900 titels, verspreid over 22 locaties waarvan de belangrijkste zijn: Universiteitsbibliotheek (incl. Rosenthaliana) en de Pierson Révész Bibliotheek.

Belangrijke verzamelgebieden op de UB zijn plaatsbeschrijvingen vanaf de 16e eeuw, reisbeschrijvingen (eveneens vanaf de 16e eeuw) en de geschiedenis van de geografie. Ook de collectie Schoolmuseum bevat geografie. Van de collecties Amstelodamica en Surinamica behoort ca. een kwart tot de geografie. De collectie Amstelodamica is daarnaast van belang voor de planologie. Belangrijk is ook het bruikleen van de bibliotheek van het Koninklijk Nederlands Aardrijkskundig Genootschap. Hiervan bevindt zich ca. 80% op onderzoeksniveau.

De collectie sociale geografie van de Pierson Révész Bibliotheek bestrijkt globaal de gebieden stadsgeografie, economische geografie, politieke geografie, culturele geografie, ontwikkelingsgeografie en, in mindere mate, de geschiedenis van de geografie. De stadsgeografische collectie is in het bijzonder gespecialiseerd in studies met betrekking tot Amsterdam. Voorts is een zekere specialisatie te vinden in studies over migratie.

In een groot aantal facultaire en instituutsbibliotheken bevinden zich eveneens collecties over de geografie. Speciaal de letterenbibliotheken beschikken over werken over 'hun' landen en over reisbeschrijvingen.

Een collectie voor onderwijs en onderzoek.


74.30-74.49 Cartografie
---

De Kaartenzaal van de UB bezit losse kaarten (145.000), atlassen (4.700), cartografische literatuur en naslagwerken (8.250) en globes (33). Deze collectie als geheel (dus meer dan de som der delen) is te karakteriseren als onderzoekscollectie (niveau 4). Vooral de kwaliteit, periodieke spreiding en herkomst van het materiaal, gecombineerd met het algemene karakter (regionaal en thematisch) maakt de kaarten- en atlassen-collecties tot een bron voor en object van wetenschappelijk onderzoek. De collectie behoort tot de hooguit vijf collecties van nationaal belang in Nederland.
Hoewel het geheel als onderzoekscollectie beschouwd kan worden, sluit dit vanzelfsprekend niet uit dat vooral de vele modernere cartografische publicaties een belangrijke rol spelen als algemene naslagcollectie.
De cartografische literatuur, variërend van cartografie: algemeen tot cartografie: overige, is in redelijke verdeling in de collecties van de UB aanwezig. Een zwaar accent valt op de geschiedenis van de cartografie. Echter, ook alle overige cartografische rubrieken vallen na een jaar of vijftig onder geschiedenis van de cartografie, in het bijzonder als onderzoekscollectie waarbij zij als primaire bron gaan fungeren.

Een belangrijke collectie voor naslag en onderzoek.


74.60 - 74.79 Planologie
---

OTALE omvang van de collectie: ca. 6.800 titels verspreid over 6 locaties waarvan de belangrijkste zijn: Universiteitsbibliotheek (incl. Rosenthaliana) en de Pierson Révész Bibliotheek.

De collectie planologie bevindt zich op het niveau van een collectie voor onderwijs (niveau 3). De collectie planologie bij de Pierson Révész Bibliotheek kan getypeerd worden als de staalkaart van de modes die in de planologie-opleiding in zwang zijn geweest tussen het midden van de jaren zestig en het begin van de jaren tachtig. Enkele elementen springen uit als meer duurzaam:

  • theorie van de planning;
  • (internationale) geschiedenis van de stedebouw en verstedelijking;
  • regionale planning;
  • bouwen en wonen (volkshuisvesting);
  • bevolkingsstudies.

Ten aanzien van deze onderwerpen bevindt de collectie zich op het niveau van een onderwijsbibliotheek (niveau 3). Dit geldt niet voor de periode van ca. 1985 tot heden; daarvoor zijn er te veel lacunes. Sommige onderwerpen, zoals metropolitane planning, transportplanning, gender studies, recreatie, landschapsinrichting zijn gedurende korte periodes bijgehouden.
De vrij omvangrijke collectie nota's en plannen heeft nu in hoofdzaak historische relevantie. Het leeuwendeel bestaat uit plannen van provincies en gemeenten uit de jaren zestig en zeventig.
De collectie tijdschriften dekt vrij redelijk de (kleine) range aan planologische tijdschriften, met name in Nederland, Engeland en de Verenigde Staten.

Een collectie voor onderwijs.


74.80-74.99 Demografie
---

OTALE omvang van de collectie: ca. 4.500 titels verspreid over 6 locaties waarvan de belangrijkste de Universiteitsbibliotheek is.

De collectie Demografie bevindt zich op het niveau van een collectie voor naslag en onderwijs (niveau 2-3).


Laatste wijzigingen: 26 november 2004