UvA logo De Nederlandse Leeuw
Een gids voor biografische gegevens van Nederlanders
link naar de index van de Nederlandse Leeuw

De titelbeschrijvingen zijn in de meeste gevallen direct overgenomen uit diverse bestanden, en dus niet uniform. Als niet duidelijk is om wat voor naslagwerk het precies gaat, is een korte annotatie toegevoegd.

Bij elke titel staat de signatuur van de Universiteitsbibliotheek Amsterdam vermeld:


15 Geschiedenis
algemeen
Biografisch woordenboek van het socialisme en de arbeidersbeweging in Nederland/ onder redactie van P.J. Meertens . Amsterdam, 1986-2003 9 dln: ill; . Nederlandse Vereniging tot beoefening van de Sociale Geschiedenis. Stichting tot Beheer van Materialen op het Gebied van de Sociale Geschiedenis.
I. (1986.) II. (1987.) III. (1988.) IV. (1990.) V. (1992.) VI. (1995.), VII. (1998.), VIII. (2000), IX (2003)
*UB: Informatiecentrum: 320.531 R
Bevat levensschetsen van mensen die een rol hebben gespeeld in de Nederlandse arbeidersbeweging. Het betreft niet alleen vooraanstaande communisten, vrijdenkers, anarchisten en sociaal-democraten, maar ook activisten op lokaal en regionaal niveau.
Zie ook het Digitale Biografisch Woordenboek van het Socialisme en de Arbeidersbeweging in Nederland IISG, ca. 2002

Cultuurdragers in bewogen tijden / Rob Limburg ; met een woord vooraf van C. P. Gunning. - 's-Gravenhage : Servire ; Den Haag : Servire, [1941].405 p. : ill.
*UBM: 1357 A 10
Levensschetsen van: Geert Groote, Wessel Gansfort, Adriaan Floriszoon, Menno Simons, Johan van Oldebarneveldt, Dirck Rafaelsz. Camphuysen, Hugo de Groot, Willem Usselinx, Johan Maurits van Nassau, Anthonie van Leeuwenhoek en Rembrandt van Rijn

Digitaal Vrouwenlexicon van Nederland (DVN)
Dit vrouwenlexicon biedt informatie over vrouwen die een rol hebben gespeeld in de geschiedenis van Nederland en zijn overzeese gebiedsdelen van de vroegste tijden tot circa 1850. Voorlopig bestaat het DVN nog hoofdzakelijk uit een naamlijst van vrouwen die voor een levensbeschrijving in aanmerking komen. Uiteindelijk zullen de levens van omstreeks duizend vrouwen worden beschreven. Voltooide biografieŽn zullen hier onmiddellijk worden gepubliceerd. Dit raadpleegbare bestand zal zich dus langzaam maar zeker uitbreiden.

Egodocumenten van Noord-Nederlanders van de zestiende tot begin negentiende eeuw : een chronologische lijst / samengest. door R. Lindeman, Y. Scherf en R.M. Dekker. Rotterdam : Erasmus Universiteit, Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen, cop. 1993. 312 p.
Rug- en omslagtitel: Egodocumenten van Noord-Nederlanders uit de zestiende tot begin negentiende eeuw. Met index.
*UB: Informatiecentrum: 920 R
Overzicht van door Noord-Nederlanders vanaf de zestiende tot begin negentiende eeuw geschreven egodocumenten, in dit geval dagboeken, autobiografieën en memoires. Bevat summiere biografische gegevens

Geen blad voor de mond : vijf radicalen uit de negentiende eeuw geïll. met reprodukties van foto's, schilderijen en prenten / Paul van 't Veer. Amsterdam : De Arbeiderspers, 1958. 217 p. : ill.
*UBM: 2802 J 21
Over: Dirk van Hogendorp, Franz Wilhelm Junghuhn, Wolter Robert baron van Hoëvell, Sicco Ernst Willem Roorda van Eysinga en Ir. Henri Hubertus van Kol

Geschiedenis van Nederland en België / Theo Luykx en H.W.J. Volmuller. - Utrecht : Oosthoek, 1968. - 2 dl., (396 p.). : ill., facs., krt., portr. ; (Oosthoeks lexicons) I. A-G. II. H-Z. - Dl.1: A-G. Dl.2: H-Z. - Met lit. opg.
*UBM: PK 55-405,406

Van Goor's woordenboek der vaderlandse geschiedenis / R. Reinsma. Den Haag : Van Goor, cop. 1973. - 464 p.
ISBN 90-00-01908-7
*UBM: PK 55-403

Hun naam leeft voort...!: oorlogsslachtoffers verleenden hun naam aan straten en gebouwen / samengesteld door W.A. Brug. Alphen aan den Rijn: Repro-Holland, 1989. 247p: ill.
Op het titelblad ook: Straten zijn ook monumenten .
*UB: Informatiecentrum: 920 R
Biografische gegevens van (omgekomen) verzetsstrijders.

In de vaart der volken : Nederlanders rond 1900 / onder red. van Herman BeliŽn, Martin Bossenbroek, Gert Jan van Setten. - Amsterdam : Bakker, 1998. - 332 p. : ill. Met lit. opg., reg.
ISBN 90-351-2006-X
*UBM: H 99-7
Vierentwintig biografische portretten van prominente Nederlanders illustreren de politieke, economische en culturele veranderingen in Nederland rond 1900.

Indischgasten / Cees Fasseur. - Amsterdam : Bakker, 1997. - 313 p. : ill., krt. Met lit. opg., reg. ISBN 90-351-1813-8
*UBM: H 97-554
Biografische schetsen van een tiental Nederlandse oud-ambtenaren die een loopbaan hadden in Nederlands-Indië (negentiende eeuw): Eduard Douwes Dekker (periode 1839-1856), Dirk van Hogendorp (1761-1822), Guillaume de Serière (1788-1868), Izaac Esser (1818-1885), Henri Julius Lion (1806-1869), Otto van Rees (1823-1892), Frederik Nicolaas Nieuwenhuijzen (1819-1892), James Loudon (1824-1900), J.I. de Rochemont (1834-1914), J.J.W.E. Verstege (1834-1990)

Karakterschetsen van vermaarde Nederlanders / [door R.C.Bakhuizen van den Brink, Nic.Beets et al.] ; verzameld onder toezicht van S.A. Naber. Haarlem : Tjeenk Willink, 1906. 300 p. Bandtitel: Vermaarde Nederlanders.
*UBM: 1067 B 15
Over: John Bake 1787-1864, Franciscus Cornelis Donders 1818-1889, Simon Gorter 1838-1871, Abraham Kuenen 1828-1891, Jacob van Lennep 1802-1868, Guustaaf Eduard Voorhelm Schneevoogt 1814-1871, Simon Vissering 1818-1888, en Gerrit de Vries Azn. 1818-1900

Kopstukken van het laagland : een eeuw Nederland in honderd portretten / onder red. van Paul Brill. - [Amsterdam] : Balans, 1999. - 456 p. : ill. Oorspr. verschenen als wekelijkse portretten in de Volkskrant. - Met reg.
ISBN 90-5018-442-1
*UBM: H 99-4177
Honderd portretten van bekende Nederlanders die in de twintigste eeuw hun sporen verdiend hebben op het gebied van de wetenschap, politiek, sport, economie en cultuur.

Lexicon geschiedenis van Nederland & België / [eindred.: Liek Mulder ; met medew. van: Jan Brouwers ... et al.].- Utrecht [etc.] : Kosmos-Z&K, cop. 1994. 395 p.
ISBN 90-215-2357-4
*UB: Informatiecentrum: 949.20 R

Mauthausen : een gedenkboek / tekst: Henny E. Dominicus ; research: Henny E. Dominicus en Alice B. van Keulen-Woudstra. - 2e herz. en uitgebreide dr. - Amsterdam : Stichting Vriendenkring Mauthausen, 1999. - 233 p. : ill. Met lit. opg.
ISBN 90-9011965-5 geb.
*UBM: ROG 800

Het Museum van de Vaderlandse Geschiedenis met o.a. uitgebreide biografische informatie over personen uit de vaderlandse geschiedenis

Nederlandsche vrouwen : een boekje voor meisjes. Leyden : Sythoff, [ca.1855].
84 p. : ill.
*UBM: NOK 86-13
Biografische informatie over vrouwen uit de vaderlandse geschiedenis, te weten: Ada van Holland, Jacoba van Beijeren, Maria van Bourgondië, Kenau Hasselaar, Louise de Coligny, Elsje van Houweninge, Maria Tesselschade, Elisabeth Hoofman, Johanna Koerten, Juliana Cornelia de Lannoy en Elisabeth Dekker en Agatha Deken

Nijhoffs geschiedenislexicon Nederland en België / samengest. door H.W.J. Volmuller ; in samenw. met de red. van De Grote Oosthoek. 's-Gravenhage enz. : Martinus Nijhoff, 1981. 655 p. Met lit. opg.
ISBN 90-247-9078-6 geb.
*UB: Informatiecentrum: 949.20 R

Oranje-Nassau: een biografisch woordenboek / R.E. van Ditzhuyzen.
Illustratiered. Ellen H.L. Kasteleijn ... et al. Haarlem: Becht, cop. 1992. 269 p., 2 vouwbl: ill. Met lit. opg.
*UB: Informatiecentrum: 929.70 R
Bevat 272 korte biografieën van (Oranje-)Nassaus, hun echtgenoten en hun afstammelingen.

Poorters van Amsterdam / Ton Koot. Amsterdam : Ploegsma, 1947. 175 p. : ill.
*UBM: PG 75-142
Over: G.A. Bredero, Willem Eggaert, F. Hemony, Hendrick de Keijser, Michiel A. de Ruijter, Rembrandt van Rijn, Cornelis Thoniszoon en Joost van den Vondel

Portretten en afbeeldingen van joods Nederland rond 1900
Foto's, prentbriefkaarten, grafiek, drukwerk en o.a. een verzameling van 900 tweedimensionale voorwerpen van het Joodse leven rond 1900 in al haar diversiteit.

Repertorium van geschiedschrijvers in Nederland 1500-1800 / samengest. door E.O.G. Haitsma Mulier, G.A.C. van der Lem ; met medew. van P. Knevel. Den Haag : Nederlands Historisch Genootschap, 1990. XVII, 470 p.
(Bibliografische reeks van het Nederlands Historisch Genootschap, ISSN 0169-7641 ; 7)
Rugtitel: Repertorium geschiedschrijvers, 1500-1800. Met lit. opg., reg.
ISBN 90-73069-04-1 geb.
*UB: Informatiecentrum: 949.20

Vier tijdgenoten : indrukken en beschouwingen : Cd. Busken Huet, E.J. Kiehl, J.T. Buys, C.G. Cobet / door S.A. Naber. Haarlem : Tjeenk Willink, 1894. VIII, 357 p.
*UBM: 621 H 5
Over: Conrad Busken Huet 1826-1886, Theodoor Buys 1828-1893, Johannes Carel Gabriël Cobet 1813-1889 en Ernestus Justus Kiehl 1827-1873

Vrouwen in het landsbestuur : van Adela van Hamaland tot en met Koningin Juliana : vijftien biografische opstellen / samengest. door C.A. Tamse. 's-Gravenhage : Staatsuitgeverij, 1982. 296 p. : ill,portr. Met lit. opg.
ISBN 90-12-03394-2
*UBM: H 83-2729
Over: Adela van Hamaland, Jacoba van Beieren, Maria van Bourgondië, Margaretha van Oostenrijk (1480-1530), Maria van Hongarije, Margaretha van Oostenrijk (1522-1586), de infanta Isabel, Amalia van Solms, Marijke Meu, Anna van Hannover, Wilhelmina van Pruisen, koningin Sophie, koningin Emma, koningin Wilhelmina en koningin Juliana

Woordenboek van de vaderlandsche geschiedenis met inbegrip van België, Oost- en West-Indië, Zuid-Afrika en de voormalige Nederlandse koloniën / K. ter Laan. 's-Gravenhage : van Goor, 1939. 650 p. Met lit. opg.
*UBM: PK 55-269
*Hss-Zaal: 15.B.20.A

'Zeg mij aan wien ik toebehoor' : het verzetskruis 1940-1945 / C.M. Schulten. [Den Haag] : Sdu Uitgever- Koninginnegracht, 1993. 203 p. : ill. Uitg. in samenw. met het Rijksinstituut voor Oorlogsdocumentatie. Met lit. opg., index.
ISBN 90-12-08001-0
*UB: Informatiecentrum: 929.80 R
Biografische gegevens van Nederlandse verzetstrijders uit de Tweede Wereldoorlog

adel Nederland's adelsboek. - Jrg. 1 (1903) - .... 's-Gravenhage : Van Stockum, 1903-.... Verschijnt jaarlijks. Vanaf jaargang 74 (1983) uitg.: 's-Gravenhage : Centraal Bureau voor Genealogie. Met suppl.: Nederland's adelboek. - Lexicografisch register. De Nederlandsche adel. - Historisch gedeelte. Opmerkingen over de geslachten, behandeld in het Nederland's adelsboek ... / door W.J.J.C. Bijleveld.
ISSN 0921-9021
*UB: Informatiecentrum: 929.70 R

Nederland's patriciaat : genealogieën van bekende geslachten / uitgave van het Centraal Bureau voor genealogie. Den Haag, 1910-....
*UB: Informatiecentrum: 929.20 R

De Nederlandsche adel omvattende alle Nederlandsche adellijke geslachten in de Noordelijke en Zuidelijke Nederlanden met een historisch overzicht voorafgegaan door de genealogien van het Koninklijk Huis / saamgesteld door E.B.F.F. Wittert van Hoogland ; met de wapens in kleuren van het Koninklijk Huis en 1200 wapenschilden der adellijke familien geteekend door J.E. van Leeuwen. 's-Gravenhage : Van Stockum & Zoon, 1913. 1 dl. (LXXVI, 810 p.). : ill. Omslagtitel: Nederland's adelsboek. Niet verder verschenen. Omvat de families Van der Aa de Randerode tot en met Van Eysinga.
*UB: Informatiecentrum: 929.70 R

Portret-album van den Nederlandschen adel : de portretten uit het Nederland's adelsboek met biografische aanteekeningen / door Mr. E.B.F.F. Baron Wittert van Hoogland. Den Haag : Van Stockum, 1937. 119 p., [120] bl. pl. : portr.
*UB: Informatiecentrum: 929.70 R
Bevat 119 portretten met korte levensbeschrijvingen van de Nederlandse adel geboren in de 19e eeuw .

Wapenboek van den Nederlandschen adel, met genealogische en heraldische aanteekeningen / door J.B. Rietstap. Groningen : J.B. Wolters, 1883-1887. 2 dl. : 105 kol. pl.
*UB: Informatiecentrum: 929.60 R
*Alg.Stzaal

regio
Genealogische en historische encyclopedie van Delft. Delft, Genealogische Vereniging Prometheus, cop. 1984. 318 p. Ill,krt.[1] / [samenstellers C.D. Goudappel ... et al.].
ISBN 90-9000590-0
*UB: Informatiecentrum: 949.2 R
Bevat gegevens over bijna 400 Delftse geslachten en en korte biografieën van bekende personen uit het verleden van Delft

Nieuwe burgers van Maastricht : 14de eeuw-1795 / uitg. door P.J.H. Ubachs. Geleen : Stichting Limburgs Genealogisch Archief, 1993. 384 p. Voorw. en verantwoording ook in het Duits en Frans.
ISBN 90-74341-03-9 geb.
*UB: Informatiecentrum: 920.R
Lijst der "nieuwe burgers", gebaseerd op de Maastrichtse burgerboeken.

Overijselse portretten : jubileumbundel, uitgegeven ter gelegenheid van de viering van het honderdjarig bestaan van de Vereeniging tot beoefening van Overijsselsch regt en geschiedenis, op maandag 14 juli 1958 / bijdr. van T.J. de Vries ... [et al.]. Zwolle : J.J. Tijl N.V., 1958. 306 p. : ill.
*UBM: 2806 B 18
Over: Gisbert Cuper, Gerhard Dumbar, Raebolt Heerman Schele, Gerrit Willem Van Marle, Johan van den Mynnesten, Jacob Hendrik Rechteren van Appeltern, Adolf Hendrik van Rechteren, Otto Anton Spitzen, Jacob Uitenhage de Mist en Jan van der Veen


Terug naar de begin-pagina van de Nederlandse Leeuw.